Waar staan we voor

 

De identiteit van onze school

De Meent staat, als openbare school, open voor iedereen. Door de gevarieerde samenstelling van onze schoolbevolking leren kinderen in een goede sfeer omgaan met verschillen. Deze ervaring is nuttig, omdat in de wereld om hen heen ook veel verschillen bestaan.  De Meent schept een onderwijsleersituatie waarbij alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken, zowel cognitief (leervakken) als sociaal-emotioneel, creatief en motorisch. We voelen ons daarin geslaagd als we er aan het einde van de basisschooltijd voor elk kind van overtuigd zijn dat we het maximale bereikt hebben wat voor dat kind mogelijk is. Het team, kinderen en ouders vormen samen een schoolgemeenschap die op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Onze uitgangspunten zijn: samen spelen (binnen de klas en op het schoolplein), samen werken/leren (binnen de eigen klas, maar ook klas doorbrekend), samen delen en samen eten (tussen de middag). Groot en klein kent elkaar en voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van zichzelf en de ander.

De kernwaarden van onze school:

Betrokkenheid

Wij zijn van mening dat er sprake is van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen ergens betrokken mee bezig zijn. Pas als een kind betrokken is, is het optimaal in ontwikkeling en krijgt het grip op de werkelijkheid die hij probeert te begrijpen.

Groei

Wij gaan er vanuit, dat ieder kind van nature leergierig is, dat ieder kind in zijn/haar ontwikkeling wil groeien, dat ieder kind leren leuk en uitdagend vindt, dat ieder kind zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelt.

Eigenheid

Wij gaan er vanuit dat ieder mens uniek is. Met andere woorden: Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen is anders. Je mag zijn wie je bent, binnen de afgesproken grenzen van de school. We willen kinderen leren en laten ervaren dat er onderlinge verschillen zijn; deze verschillen te accepteren, te respecteren en te waarderen.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, maar ook voor zijn eigen ontwikkeling. Vanuit je eigen keuzevrijheid, binnen bestaande kaders, word je aangesproken op de manier waarop je je in woord, gebaar of gedrag uit. Bij ons betekent dit dat kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.

Samenwerken 

Twee weten meer dan één. Samen kunnen kinderen problemen oplossen waar ze tegenaan lopen. Samenwerken draagt bij aan een positief groepsgevoel, een positieve omgang met elkaar en een betere zelfkennis. Samenwerken betekent ook gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren en ondersteunen. Samenwerken leren kinderen door te doen!

Doelstellingen die kenmerkend zijn voor De Meent

De Meent wil haar leerlingen leren om mensen te worden die zelfstandig en kritisch denkend zijn, goed kunnen luisteren naar en praten met anderen, een positief zelfbeeld hebben en goed met anderen overweg kunnen, respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen.